Logo recreatiekrantzeeland.nl
  • Alles

De toekomst van Beschermd Wonen in Zeeland

dinsdag 11 mei 19:30 t/m 21:00 uur

Onderwerp: Uitnodiging digitale informatiebijeenkomst ‘De toekomst van Beschermd

Wonen in Zeeland’ op 11 mei a.s. voor leden van Ypsilon en andere

belangstellenden.

Beste leden en andere belangstellenden,

Wat gaat er veranderen op het gebied van Beschermd Wonen in Zeeland?

Deze vraag staat centraal tijdens de digitale ledenbijeenkomst van de afdelingen van Ypsilon boven de Westerschelde en Zeeuws-Vlaanderen tijdens een digitale ledenbijeenkomst op 11 mei 2021 van 19.30 - 21.00 uur.

Een fijne woonomgeving is voor iedereen belangrijk. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die herhaaldelijk duwtjes in de rug nodig hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor familieleden die hen daarbij willen helpen.

Dat er wat gaat veranderen op het gebied van Beschermd Wonen in Zeeland staat buiten kijf.

- De regering wil dat iedereen zoveel als mogelijk in de eigen wijk of het eigen dorp kan (blijven) wonen, met de juiste begeleiding.

- De regering wil daarvoor een breed arsenaal aan woonvarianten, voldoende beschikbaar en betaalbaar.

- De regering wil daarbij preventie, participatie en herstel stimuleren.

- Vanaf 1 januari 2022 wordt de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen een taak van elke gemeente.

- Elke gemeenteraad moet aangeven hoe het in de eigen omgeving het beste georganiseerd kan worden.

- De wijze van verdeling van gelden die de regering aan de gemeenten voor Beschermd Wonen beschikbaar stelt, wordt tegen het licht gehouden (wat grote verschillen tussen regio’s kan veroorzaken).

- Dat in een tijd dat de gemeenten en die in Zeeland zeker al enorme tekorten hebben op het sociale domein.

Tot nu toe heeft Vlissingen als centrumgemeente de opdracht om Beschermd Wonen in Zeeland te organiseren. Vlissingen zoekt hierbij de samenwerking met andere gemeenten. Dat wordt dus anders. Alle gemeenteraden moeten voor 1 januari 2022 uitspreken hoe zij in de toekomst Beschermd Wonen vorm willen geven. Dat wordt ook wel inclusief beleid genoemd, zorg en welzijn zoveel als mogelijk op maat.

Ypsilon vindt het belangrijk om nu al van de gemeenten te horen hoe dat aangepakt wordt. Welke beelden leven hierbij? Voor huidige en toekomstige bewoners van Beschermde Woonvormen wil Ypsilon graag de vinger aan de pols houden. Dit ook om in het najaar, wanneer de plannen in concept gereed zijn, aan de gemeenteraden de mening van cliënten en families mee te kunnen geven.

Om die reden wordt op 11 mei een online informatiebijeenkomst georganiseerd. Wethouder Albert Vader met ondersteuning van beleidsmedewerker mevrouw Chris Hermans (beiden van de gemeente Vlissingen), zijn bereid gevonden de veranderingen toe te lichten en vragen hierover te beantwoorden.

De digitale bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.00 uur.

Leden van Ypsilon en andere belangstellenden zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden (bij voorkeur voor 30 april as.) via het sturen van een berichtje naar cemobach@zeelandnet.nl.

Meer informatie over deze bijeenkomst kunt u verkrijgen bij de heer A. Feijtel (antonwilly@zeelandnet.nl).


deel deze activiteit

Locatie

Zeeland
onbekend